Książki

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy...

Wie­czo­ry są coraz dłuż­sze, na zewnątrz jest coraz zim­niej… Nad­szedł czas kie­dy naj­chęt­niej się­ga­my po książ­ki. Kie­dy za oknem sypie pierw­szy śnieg, nie ma nic przy­jem­niej­sze­go niż dobra lek­tu­ra przy palą­cym się komin­ku. Jeże­li poszu­ku­je­cie…

Więcej