UrodaVers24 Bloguje

Cztery dni z Vaseline. Na tym się nie skończy!

Tekst: Adria­na Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Dotych­czas idea kosme­ty­ku wie­lo­funk­cyj­ne­go do mnie nie prze­ma­wia­ła. Lan­so­wa­ny w rekla­mach szam­pon z odżyw­ką, żel z peelin­giem czy tonik z mlecz­kiem, uwa­ża­łam po pro­stu za sła­biej dzia­ła­ją­ce na mnie produkty…

Więcej