ModaNewsroom

ZOOM ON: VAARA

Spor­to­wy styl wkradł się nie­po­strze­że­nie na wybie­gi i zda­je się, że pozo­sta­nie na nich już na zawsze. Naj­więk­sze domy mody (Cha­nel, Guc­ci, Dior, Louis Vuit­ton) na sta­łe wpro­wa­dzi­ły do swo­ich kolek­cji spor­to­we obu­wie, dre­sy czy…

Więcej