ExclusiveWywiady

KULISY BLOGOWANIA – WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELKAMI BLOGA TRIP BY TRIPLETS

Trip by Tri­plets to nazwa blo­ga modowo-lifestyle’owego, pro­wa­dzo­ne­go przez trzy uni­kal­ne sio­stry – Mag­dę, Kasię i Gosię, któ­re miesz­ka­ją w War­sza­wie. Tro­jacz­ki poka­zu­ją, że w kobie­co­ści i sio­strza­nym wspar­ciu tkwi siła. To wspól­ny cel i zami­ło­wa­nie do mini­ma­li­zmu, spra­wia­ją, że od spój­nych zdjęć na blo­gu nie może­my ode­rwać oczu. Poza tym, że jego autor­ki two­rzą pro­jekt od pod­staw – piszą tre­ści, foto­gra­fu­ją i przy­go­to­wu­ją sty­li­za­cje, inter­pre­tu­ją kla­sycz­ne tren­dy na nowo. Czę­sto ponad­cza­so­we wybo­ry prze­ła­mu­ją wyszu­ka­ny­mi pereł­ka­mi czy zwie­rzę­cy­mi wzo­ra­mi, któ­re spra­wia­ją, że out­fit sta­je się bar­dziej wyrazisty.

Więcej