KulturaSztuka

Jak ToTuart wplata rzeźbę we współczesne wnętrza

Nie­zwy­kłe miej­sce po dru­giej stro­nie Wisły – Cen­trum Pra­skie Kone­ser, a w niej stwo­rzo­na z pasją gale­ria sztu­ki współ­cze­snej – ToTu­art. Tyl­ko w niej znaj­dzie­cie pie­czo­ło­wi­cie dzie­ła wyse­lek­cjo­no­wa­nych arty­stów. Tema­tem prze­wod­nim naj­now­sze­go wer­ni­sa­żu jest dobrze…

Więcej