ModaNewsroom

The Odder Side Playa – wiosna-lato 2019

The Odder Side Playa to obok pre­mie­ro­we­go dro­pu pol­skiej mar­ki, naj­now­sza linia powsta­ła spe­cjal­nie z myślą o lecie.  Wszyst­ko dla­te­go, że znaj­dzie­cie w niej mini­ma­li­stycz­ne kostiu­my kąpie­lo­we: dwu­czę­ścio­we, wykoń­czo­ne fal­ban­ką, a tak­że jed­no­czę­ścio­we z głębokim…

Więcej