ModaMust have

Jak nosić szorty? By Sincerely Jules

Coraz wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz ozna­cza tyl­ko jed­no: odkry­wa­nie cia­ła. Wio­sen­no-let­ni sezon uzna­je­my za roz­po­czę­ty, zapo­mi­na­jąc o cięż­szych ele­men­tach gar­de­ro­by. Wygo­da ponad wszyst­ko … więc czas na szorty!

Więcej