Uroda

Szczotkowanie ciała - jak je wykonać i jakie daje efekty 

Szczot­ko­wa­nie cia­ła to po pro­stu prze­su­wa­nie suchą szczot­ką po cie­le. Ten pro­sty zabieg wyko­ny­wa­ny każ­de­go dnia może dać efek­ty porów­ny­wal­ne do salo­no­wych zabie­gów na cel­lu­lit.  Szczot­ku­jąc cia­ło regu­lar­nie, pozby­wa­my się mar­twe­go naskór­ka i sty­mu­lu­je­my krążenie…

Więcej