Uroda

Szczotkowanie ciała – jak je wykonać i jakie daje efekty 

Szczotkowanie ciała to po prostu przesuwanie suchą szczotką po ciele. Ten prosty zabieg wykonywany każdego dnia może dać efekty porównywalne do salonowych zabiegów na cellulit. 

Szczotkowanie ciała - jak je wykonać i jakie daje efekty 

Zdję­cia Chri­sto­pher Camp­bell z Unsplash

Szczot­ku­jąc cia­ło regu­lar­nie, pozby­wa­my się mar­twe­go naskór­ka i sty­mu­lu­je­my krą­że­nie krwi. W dodat­ku, aby wyko­nać masaż szczot­ką nie potrze­bu­je­my żad­nych dodat­ko­wych kosme­ty­ków. Jak szczot­ko­wać cia­ło na sucho?

Jak działa szczotkowanie ciała

Po pierw­sze sto­so­wa­nie suchej szczot­ki złusz­cza naskó­rek. Nie mamy więc potrze­by wyko­ny­wa­nia peelin­gu, a jeśli już go robi­my, może być on o wie­le deli­kat­niej­szy. Ponad­to szczot­ku­jąc cia­ło pobu­dza­my krą­że­nie – skó­ra sta­je się jędr­niej­sza i gład­sza. To świet­ny spo­sób na pozby­cie się cel­lu­li­tu. Szczot­ko­wa­nie nie spa­la tłusz­czu, ale popra­wia struk­tu­rę skó­ry i spra­wia, że ten jest o wie­le mniej widocz­ny. 

Jaką szczotkę wybrać do szczotkowania ciała

Do szczot­ko­wa­nia cia­ła wybie­ra­my szczot­kę o gęstym splo­cie włó­kien pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, naj­le­piej roślin­ne­go. W skle­pach znaj­dzie­my też te o wło­siu zwie­rzę­cym, te szczot­ki są jed­nak o wie­le ostrzej­sze i zare­zer­wo­wa­ne raczej dla osób doświad­czo­nych ze szczot­ko­wa­niem. Waż­ne, żeby szczot­ka mia­ła wygod­ny pasek lub uchwyt. Jeśli mamy do wybo­ru szczot­kę o krót­szym i szczot­kę o dłuż­szym wło­siu – na począ­tek lepiej wybrać tę dru­gą. 

Jak szczotkować ciało

Szczot­ko­wa­nie cia­ła, tak jak wszel­kie masa­że, roz­po­czy­na­my od stóp i stop­nio­wo prze­su­wa­my się w górę. Codzien­ne szczot­ko­wa­nie powin­no być szyb­kie, przy­jem­ne, ale nie deli­kat­ne. Usta­wia­my szczot­kę pod kątem oko­ło 45 stop­ni do skó­ry i prze­su­wa­my – od dołu do góry. Następ­nie odry­wa­my i ponow­nie szczot­ku­je­my od dołu. Na par­tiach cia­ła takich jak uda, poślad­ki brzuch może­my wyko­ny­wać okręż­ne ruchy, aby jesz­cze lepiej pobu­dzić skó­rę i ją ujędr­nić. Sta­ra­my się nie szczot­ko­wać deli­kat­nej skó­ry szyi i dekol­tu. Po masa­żu nale­ży umyć szczot­kę wodą z mydłem. Jeśli szczot­ko­wa­nie usu­nę­ło z cia­ła dużo mar­twe­go naskór­ka, war­to dodat­ko­wo obmyć cia­ło wodą. 

Szczot­ko­wa­nie to nie tyl­ko pie­lę­gna­cja, ale tak­że relaks. Pobu­dza cia­ło lepiej, niż poran­ny zim­ny prysz­nic. Nie­ste­ty, ze szczot­ko­wa­nia powin­ny zre­zy­gno­wać oso­by, któ­re mają ten­den­cje do żyla­ków. Prze­ciw­wska­za­niem są tak­że otwar­te zmia­ny skór­ne oraz trą­dzik. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy