Styl życia

Christmas Gift Guide: Notesy Studio of Basic Design

Jeśli szu­kasz pre­zen­tu, któ­ry urzek­nie obda­ro­wy­wa­ną oso­bę swo­ją pro­sto­tą i funk­cjo­nal­no­ścią, note­sy Stu­dio of Basic Design to strzał w dzie­siąt­kę! Notat­ni­ki, kalen­da­rze, zeszy­ty tej mar­ki two­rzo­ne są w myśl hasła: pro­ste jest pięk­ne. Wiel­bi­ciel­ki mini­ma­li­zmu…

Więcej