Styl życia

Christmas Gift Guide: Notesy Studio of Basic Design

Jeśli szukasz prezentu, który urzeknie obdarowywaną osobę swoją prostotą i funkcjonalnością, notesy Studio of Basic Design to strzał w dziesiątkę! Notatniki, kalendarze, zeszyty tej marki tworzone są w myśl hasła: proste jest piękne. Wielbicielki minimalizmu będą zachwycone!

Notesy Studio of Basic Design

Notesy, notatniki  Studio of Basic Design

Stu­dio of Basic Design swo­je pro­duk­ty przed­sta­wia tak:

Basic Textu­res Weekly Plan­ner pomo­że Ci zor­ga­ni­zo­wać swój czas! Możesz zacząć z nie­go korzy­stać, kie­dy tyl­ko chcesz, ponie­waż sam(-a) uzpeł­niasz daty.

Weekly Plan­ner zawie­ra:

  • plan­ner tygo­dnio­wy: prak­tycz­ny roz­kład 54 tygo­dni, w któ­rym moż­na uzu­peł­nić każ­dy dzień tygo­dnia, jak rów­nież posia­da miej­sce na ogól­ne tygo­dnio­we notat­ki;
  • plan­ner mie­sięcz­ny: plan całe­go roku;
  • notat­ki: puste stro­ny na notat­ki;
  • zakład­ka: poręcz­na kar­to­no­wa zakład­ka, do zazna­cze­nia bie­żą­ce­go tygo­dnia z miej­scem na waż­ne notat­ki.

Wie­rzy­my, że natu­ra jest twór­cą naj­pięk­niej­szych tek­stur i wzo­rów. Okład­ki zeszy­tów ude­rza­ją­co przy­po­mi­na­ją natu­ral­ne mate­ria­ły jak kamień i cegłę, z tym wyjąt­kiem, że są cie­płe i przy­jem­ne w doty­ku. Dzię­ki nam możesz zawsze mieć przy sobie, te zazwy­czaj cięż­kie i zim­ne, pięk­ne mate­ria­ły!

Zde­cy­do­wa­nie jest to bar­dziej dam­ski gadżet, nasza redak­cja to pra­wie 100% kobie­cy skład! Wie­my jak wie­le mamy na gło­wie, codzien­nie mnó­stwo obo­wiąz­ków pra­ca, dzie­ci, spo­tka­nia. Tak miło jest cza­sem po pro­stu się wyłą­czyć na spo­koj­nie przy kawie zapla­no­wać dzień, tydzień, mie­siąc i naj­zwy­czaj­niej w świe­cie mieć wszyst­ko pod kon­tro­lą! 🙂

VERS-24 pole­ca Stu­dio of Basic Design!

Notesy Studio of Basic Design

kalendarze, zeszyty

06m

Weekly Planner

Notesy Studio of Basic Design, Weekly Planner

Notesy Studio of Basic Design, Weekly Planner

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
studioofbasicdesign.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Prezenty na ostatnią chwilę

Świę­ta coraz bli­żej. Przy­po­mi­na­ją nam o tym pio­sen­ki pusz­cza­ne w cen­trach han­dlo­wych i sły­sza­ne w radiu, pięk­ne ozdo­by, cho­in­ki i prze­peł­nio­ne cen­tra han­dlo­we. Dla wszyst­kich tych, któ­rzy świą­tecz­ne zaku­py zosta­wi­li na ostat­nią chwi­lę, redak­cja Vers-24…
Więcej
Styl życia

Świąteczne prezenty do 50 zł, które zachwycą każdego

Boże Naro­dze­nie to czas rado­ści i dzie­le­nia się z bli­ski­mi. Liczy się pamięć i gest, a nic nie uszczę­śli­wia tak bar­dzo, jak obda­ro­wy­wa­nie tych, któ­rych kocha­my. Pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów koniecz­nie sprawdź­cie naszą listę pre­zen­tów do…
Więcej
Moda

Zrób sobie prezent na Walentynki

Walen­tyn­ki to świę­to, pod­czas któ­re­go pre­zen­ta­mi obda­ro­wu­je­my uko­cha­ne oso­by. Ale czy kie­dy­kol­wiek pomy­śla­łaś, że powin­naś zro­bić pre­zent rów­nież sobie? Jeże­li nie, to w tym roku koniecz­nie nad­rób zale­gło­ści. Może być to mały upo­mi­nek lub cał­kiem…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *