Zdrowie

Czy suplementy diety są bezpieczne?

Suple­men­ty die­ty są sto­so­wa­ne w celu popra­wy zdro­wia i samo­po­czu­cia. Mają za zada­nie uzu­peł­nić die­tę naj­czę­ściej zapra­co­wa­nych osób, któ­re na co dzień nie mają dosta­tecz­nie dużo cza­su, aby zadbać o swój jadło­spis. Czy są spo­so­bem na zacho­wa­nie zdro­wia? Czy połknię­cie magicz­nej tablet­ki zastą­pi zdro­wy i peł­no­war­to­ścio­wy posi­łek?

Więcej