Styl życiaVers24 Bloguje

Jak na dobre uporać się ze stresem

Pod­czas gdy stres jed­nych para­li­żu­je, innych potra­fi moty­wo­wać do dzia­ła­nia. Stres i sytu­acje, któ­re go wyzwa­la­ją są nie­od­łącz­ną czę­ścią nasze­go życia. War­to więc opa­no­wać tech­ni­ki, któ­re pozwo­lą sku­tecz­nie go kon­tro­lo­wać. W rze­czy­wi­sto­ści każ­dy stres i…

Więcej