Uroda

SPIERZCHNIĘTE USTA ZIMĄ? CO ZROBIĆ?

Zima, cho­ciaż ma wie­le uro­ków, nie­ko­niecz­nie jest ulu­bio­ną porą roku dla skó­ry. Nie tyl­ko ujem­ne tem­pe­ra­tu­ry na zewnątrz, ale rów­nież suche powie­trze w domach, spra­wia­ją, że skó­ra sta­je się prze­su­szo­na. Naj­bar­dziej cier­pią naj­de­li­kat­niej­sze miej­sca, na…

Więcej