ModaNewsroom

Nowa kolekcja SOVL

Uczu­cia” to naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki SOVL – rodzin­ne­go duetu, w któ­rym Ela i Ada – mama i cór­ka two­rzą pro­jek­ty z natu­ral­nych tka­nin dla kobiet i męż­czyzn.   W “Uczu­ciach” poja­wia­ją się mode­le takie jak…

Więcej