Uroda

Rozszerzone pory - jak się ich pozbyć?

Skó­ra na całym cie­le posia­da pory. Jed­nak to wła­śnie te na twa­rzy, cza­sem tak­że na dekol­dzie i ple­cach, ule­ga­ją zapcha­niu. Dla­cze­go tak się dzie­je i jak zapo­biec roz­sze­rza­niu się porów?  Roz­sze­rzo­ne pory to pro­blem, z…

Więcej