Moda

"La Suerte" - nowa kolekcja marki Roe&Joe

Vil­la­joy­osa, zna­na rów­nież jako La Vila Joio­sa, co ozna­cza “mia­sto rado­ści” po hisz­pań­sku, ema­nu­je zapa­chem cze­ko­la­dy i cha­rak­te­ry­zu­je się kolo­ro­wy­mi ulicz­ka­mi, będą­cym uoso­bie­niem uro­ku hisz­pań­skie­go wybrze­ża Costa Blan­ca. “To wła­śnie to miej­sce sta­ło się inspiracją…

Więcej