ModaNewsroom

RICHARD ALLAN x H&M

H&M ogła­sza współ­pra­cę z eklek­tycz­ną bry­tyj­ską mar­ką Richard Allan, zało­żo­ną w 1962 roku i zna­ną z cha­rak­te­ry­stycz­nych prin­tów, abs­trak­cyj­nych wzo­rów oraz inten­syw­nych kolo­rów. Kolek­cję dla kobiet zapro­jek­to­wał wewnętrz­ny zespół dizaj­ne­rów H&M wyko­rzy­stu­jąc kul­to­we nadru­ki Richarda…

Więcej