Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria rett frem

Pra­gniesz poda­ro­wać naj­bliż­szym w pre­zen­cie coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go? Każ­dy ele­ment z kolek­cji rett frem to znacz­nie wię­cej niż tyl­ko mate­rial­ny przed­miot – biżu­te­ria zało­ży­ciel­ki mar­ki, Lau­ry Paw­li­kow­skiej, nie­sie za sobą ukry­tą histo­rię. Każ­da kolek­cja skry­wa…

Więcej