ModaNewsroom

Retro/ Future - kolekcja Concept AW15/16

Naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­na kolek­cja Rese­rved zachwy­ca połą­cze­niem pro­stych form, i wyjąt­ko­wych tka­nin. Głów­ną inspi­ra­cją był styl retro rodem z lat 70, oraz dla kon­tra­stu – nowo­cze­sność. W Con­cept line zacy­to­wa­no wie­le roz­wią­zań zna­nych z mody spor­to­wej, jednak…

Więcej