ModaNewsroom

Retro/ Future – kolekcja Concept AW15/16

Najbardziej wyrafinowana kolekcja Reserved zachwyca połączeniem prostych form, i wyjątkowych tkanin. Główną inspiracją był styl retro rodem z lat 70, oraz dla kontrastu – nowoczesność. W Concept line zacytowano wiele rozwiązań znanych z mody sportowej, jednak podanych w elegancki i kobiecy sposób.

Retro/ Future - kolekcja Concept AW15/16

Kolek­cja Con­cept dzie­li się na dwie pod-linie: pierw­szą, któ­ra kon­cen­tru­je się na czar­no-bia­łych zesta­wie­niach i mini­ma­li­stycz­nych faso­nach, oraz dru­gą – mięk­ką, opar­tą na beżach, weł­nie, cie­ka­wych fak­tu­rach. Razem te dwie odsło­ny łączą się w inte­re­su­ją­cą mie­szan­kę, peł­ną róż­no­rod­nych tka­nin. Poja­wia­ją się m.in. mate­ria­ły tzw. double-face, skó­ra, zamsz, nylon, gład­kie dzia­ni­ny, weł­na, drob­ne żakar­dy. Waż­nym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym są dese­nie, z któ­rych pro­jek­tan­ci hoj­nie w tym sezo­nie korzy­sta­ją. Powró­cił słyn­ny tenis (tzw. pin­stri­pes) i drob­ne wzo­ry przy­po­mi­na­ją­ce dese­nie na kra­wa­tach. Ponad­to obok gład­kich tka­nin poja­wia­ją się śmia­łe, wyra­zi­ste i kon­tra­sto­we bia­ło – czar­ne kra­ty i bar­dziej abs­trak­cyj­ne malar­skie nadruki.

Retro/ Future - kolekcja Concept AW15/16

Faso­ny Con­cept line to głów­nie nawią­za­nia do lat 70, oraz uno­wo­cze­śnio­ne „kla­sy­ki”: weł­nia­ne płasz­cze, mię­si­ste swe­try, spód­nicz­ki i sukien­ki o faso­nie „A”, spodnie coulot­te. Gdzie­nie­gdzie poja­wia się tak­że asy­me­tria. Wie­le ele­men­tów odzie­ży wykoń­czo­no wią­za­nia­mi i fon­ta­zia­mi: koszu­le i bluz­ki z tymi ozdo­ba­mi wyglą­da­ją roman­tycz­nie, a mięk­kie, cia­sno zawią­za­ne paski w płasz­czach spra­wia­ją, że sty­li­za­cja jest bar­dzo kobie­ca. Inne cie­ka­we paten­ty zasto­so­wa­ne w kolek­cji Con­cept to dzia­ni­no­wy total look, któ­ry ide­al­nie pasu­je do lan­so­wa­nej mięk­kiej, pod­kre­śla­ją­cej kobie­cość sylwetki.

Kolo­ry­sty­ka poszcze­gól­nych linii tema­tycz­nych w ramach Con­cept line jest zróż­ni­co­wa­na, ale jej wspól­ny mia­now­nik to domi­nan­ta barw sto­no­wa­nych. Uży­to przede wszyst­kim beżu, sza­ro­ści, czer­ni i bie­li, tyl­ko gdzie­nie­gdzie prze­ła­ma­nej przez akcen­ty nasy­co­ne­go poma­rań­czu czy kobal­tu. W innej czę­ści kolek­cji prze­wa­ża rów­nież sto­no­wa­na retro-pale­ta beży, brą­zów, ochry, bor­do, pudro­we­go różu, gra­na­tu, czer­ni i khaki.

Kre­atyw­na mie­szan­ka wszyst­kich tych ele­men­tów łączy się w efek­tow­ny i ele­ganc­ki look, któ­ry w syn­te­tycz­ny spo­sób odzwier­cie­dla naj­waż­niej­sze tren­dy sezo­nu. Con­cept line ide­al­nie nada­je się na roz­ma­ite oka­zje, a jej róż­no­rod­ność i uni­wer­sal­ność pozwa­la na two­rze­nie cie­ka­wych sty­li­za­cji od bar­dziej wie­czo­ro­wych, po wygod­ną modę casu­al. To pro­po­zy­cja by nosić się natu­ral­nie, ory­gi­nal­nie, z dużą dozą modo­wej pikanterii.

Fotograf: Magda Wunsche & Agnieszka Samsel

Modelka: Olga Butkiewicz

Stylista: Zuzanna Kuczyńska

Fryzjer: Michał Bielecki

Make – up: Wilson

Tekst: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *