ModaNewsroom

Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka w projekcie ILLUSTRATOR DAY

Rese­rved kon­ty­nu­uje swo­je arty­stycz­ne dzia­ła­nia inspi­ro­wa­ne nar­ra­cją alter­na­tyw­ną w ramach akcji ILLUSTRATOR DAY. Tym razem mar­ka połą­czy­ła siły z ilu­stra­tor­ką modo­wą Ele­ną Ciu­pri­ną, któ­ra w trwa­ją­cym cały dzień live-art na Insta­gra­mie mar­ki, malo­wa­ła syl­wet­ki przy­go­to­wa­ne przez…

Więcej