Zdrowie

Czym są probiotyki?

  Pod­czas wizy­ty u leka­rza, przy wypi­sy­wa­niu recep­ty na anty­bio­tyk czę­sto sły­szy­my, że koniecz­nie musi­my zaku­pić pro­bio­tyk, aby ochro­nić układ pokar­mo­wy przed nie­po­rzą­da­nym dzia­ła­niem leku. Jest w tym dużo praw­dy, ponie­waż anty­bio­ty­ki nisz­cząc pato­gen­ne bakterie,…

Więcej