ZOOM ON

Zoom on: Peter Lindbergh

Słyn­ny Vogue, wyda­nie luto­we 1990. Na jego łamach poja­wia­ją się czar­no-bia­łe zdję­cia Lin­dy Evan­ge­li­sty, Chri­sty Tur­ling­ton i Tatia­ny Patitz. Pozu­ją na pla­ży w zwy­kłych koszul­kach, nie wie­dząc jesz­cze, że świat mody sta­nie przed nimi otwo­rem. Nie wie tego też Peter Lind­bergh, któ­ry nie­świa­do­mie ode­gra klu­czo­wą rolę w wykre­owa­niu super­mo­de­lek lat 90-tych i potrzą­śnie świat­kiem mody.

Więcej