Uroda

Perfecta Bio Retinol - odmładzająca moc botanicznego retinolu

Naj­now­sza, inno­wa­cyj­na linia prze­ciw­zmarszcz­ko­wych kosme­ty­ków pol­skiej mar­ki Per­fec­ta powsta­ła z wyko­rzy­sta­niem baku­chio­lu – bota­nicz­ne­go reti­no­lu. Każ­da z recep­tur zawie­ra aż 98% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zaś pozo­sta­łe 2% gwa­ran­tu­ją przy­jem­ność sto­so­wa­nia i jakość pro­duk­tu. Baku­chiol jako…

Więcej