Uroda

Perfecta Bio Retinol – odmładzająca moc botanicznego retinolu

Najnowsza, innowacyjna linia przeciwzmarszczkowych kosmetyków polskiej marki Perfecta powstała z wykorzystaniem bakuchiolu – botanicznego retinolu. Każda z receptur zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego, zaś pozostałe 2% gwarantują przyjemność stosowania i jakość produktu.

Perfecta Bio Retinol znajdziemy kremy do twarzy

Linia pro­duk­tów Per­fec­ta Bio Retinol

Baku­chiol jako skład­nik aktyw­ny poja­wił się na ryn­ku kosme­tycz­nym sto­sun­ko­wo nie­daw­no. Ten rośli­ny reti­nol powsta­ły z eks­trak­tu z nasion ajur­we­dyj­skiej rośli­ny Bab­ći, to natu­ral­na alter­na­ty­wa dla reti­no­lu – jed­ne­go z naj­sku­tecz­niej­szych i nie­zrów­na­nych surow­ców prze­ciw­sta­rze­nio­wych. Dzię­ki swo­jej wie­lo­funk­cjo­nal­no­ści, baku­chiol nada­je się bez­po­śred­nio tak­że do pie­lę­gna­cji cery doj­rza­łej, wyka­zu­jąc dzia­ła­nie lek­ko złusz­cza­ją­ce i nor­ma­li­zu­ją­ce. Znisz­czo­na i zro­go­wa­cia­ła war­stwa naskór­ka zosta­je szyb­ko zosta­je zre­du­ko­wa­na, dzię­ki cze­mu zmarszcz­ki ule­ga­ją spły­ce­niu, a skó­ra sta­je się bar­dziej jędr­na. Ponad­to, baku­chiol wyraź­nie zmniej­sza widocz­ność prze­bar­wień, zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu nowych i wyka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne. Bez obaw mogą go tak­że sto­so­wać oso­by z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi, ponie­waż baku­chiol zacho­wu­je odmła­dza­ją­cą siłę reti­no­lu, pozo­sta­jąc jed­no­cze­śnie deli­kat­nym dla cery. Dzię­ki temu, z powo­dze­niem moż­na go sto­so­wać przez cały rok. 

W wyjąt­ko­wej serii Per­fec­ta Bio Reti­nol znaj­dzie­my kre­my do twa­rzy, któ­rych natu­ral­ny, żół­ty odcień pocho­dzi od ole­ju buri­ti – boga­te­go w pro­wi­ta­mi­nę A ole­ju z owo­ców „drze­wa życia”, któ­ry dodat­ko­wo odży­wia i rewi­ta­li­zu­ję skó­rę, popra­wia­jąc  jej kolo­ryt. Wśród nich, nawil­ża­ją­cy krem na dzień i na noc, któ­ry zna­ko­mi­cie pie­lę­gnu­je skó­rę, popra­wia jej napię­cie i zmniej­sza widocz­ność zmarsz­czek oraz linii mimicz­nych, ide­al­ny do cało­rocz­nej pie­lę­gna­cji. Nie zabra­kło tak­że liftin­gu­ją­ce wer­sji tego kre­mu, zna­ne­go ze swych sil­nych wła­ści­wo­ści odmła­dza­ją­cych i wygła­dza­ją­cych, któ­ry zwięk­sza ela­stycz­ność skó­ry i zmniej­sza widocz­ność zmarsz­czek. Roz­świe­tla­ją­cy krem-żel pod oczy i na powie­ki zna­ko­mi­cie pie­lę­gnu­je zaś deli­kat­ną skó­rę wokół oczu, popra­wia jej napię­cie, redu­ku­jąc cie­nie i wor­ki pod ocza­mi. W ofer­cie mar­ki znaj­dzie­my tak­że odżyw­czy oraz boga­ty, odbu­do­wu­ją­cy krem na dzień i na noc – oba stwo­rzo­ne w 98% ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go o sil­nych wła­ści­wo­ściach rege­ne­ru­ją­cych i ujędrniających.

Odpo­wied­nie stę­że­nie baku­chio­lu niwe­lu­je widocz­ność prze­bar­wień oraz redu­ku­je dłu­gość i głę­bo­kość zmarsz­czek. Deli­kat­na, aksa­mit­na for­mu­ła każ­de­go z pro­duk­tów zapew­nia wygła­dze­nie i kom­fort przez cały dzień, dzię­ki cze­mu świet­nie spraw­dzi się jako baza pod maki­jaż. Cała gama z naj­now­szej linii Bio Reti­nol sku­tecz­nie niwe­lu­je ozna­ki sta­rze­nia się skó­ry, przy­wra­ca­jąc jej mło­dzień­czy i pro­mien­ny wygląd. 

Tekst:  mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy