Moda

Kolekcja Dolce Vita od Patrizii Aryton

Nowa, kap­su­ło­wa kolek­cja mar­ki Patri­zia Ary­ton zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o cele­bra­cji i wyjąt­ko­wych chwi­lach w życiu każ­dej kobie­ty. Wyróż­nia ją bogac­two kolo­rów, tka­nin i kra­wiec­kich roz­wią­zań zapew­nia­ją­cych poczu­cie pięk­na i sen­so­rycz­nych doznań na co…

Więcej