ModaNewsroom

Paprocki&Brzozowski 63 x 45 Wiosna – lato 2016

Jed­no z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych wyda­rzeń w pol­skiej bran­ży mody za nami – pokaz duetu Paprocki&Brzozowski miał miej­sce 18 listo­pa­da w war­szaw­skich Arka­dach Kubic­kie­go. Na pre­zen­ta­cję wio­­se­n­no-let­niej kolek­cji pol­skie­go domu mody jak zawsze przy­był tłum gwiazd,…

Więcej