Wywiady

Sandhya Puchalapalli założycielka Aarti Home. Wywiad dla Vers-24

Dwa­dzie­ścia lat temu pew­na kobie­ta zmie­ni­ła życie małej dziew­czyn­ki. Tą kobie­tą była San­dhya Pucha­la­pal­li, któ­ra zabra­ła dziec­ko do sie­bie i zaczę­ła myśleć o innych potrze­bu­ją­cych. Tak zro­dził się pomysł na zało­że­nie Aar­ti Home − miej­sca, w któ­rym porzu­co­ne dziew­czyn­ki i kobie­ty dotknię­te uprze­dze­nia­mi spo­łecz­ny­mi będą mogły spo­koj­nie funk­cjo­no­wać, otrzy­ma­ją szan­sę na lep­sze życie oraz wspar­cie dobrych ludzi. Pra­ca Pucha­la­pal­li zosta­ła doce­nio­na w 2012 roku, kie­dy zdo­by­ła nagro­dę Leader of Impact za swo­ją dzia­łal­ność charytatywną.

Więcej