Zdrowie

Jak poradzić sobie z oparzeniem słonecznym?

Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra i duże nasło­necz­nie­nie sprzy­ja­ją popa­rze­niom sło­necz­nym. Spo­so­by, któ­re war­to zasto­so­wać na obo­la­łą, czer­wo­ną skó­rę są róż­ne – cza­sa­mi wystar­czą domo­we tri­ki, a cza­sa­mi nie­zbęd­na będzie pomoc leka­rza.  Słoń­ce w nad­mia­rze bar­dzo nam szkodzi,…

Więcej