Wywiady

Ola Jaworska i jej paryskie inspiracje, czyli jak łączyć klimaty vintage z minimalizmem

Ola Jawor­ska, począt­ku­ją­ca pro­jek­tant­ka, któ­ra wła­śnie roz­po­czy­na pra­cę nad autor­skim pro­jekt Alek­sLab. Jej myśle­nie o modzie bar­dzo nam się podo­ba – kocha mini­ma­lizm i vin­ta­ge. Dla­cze­go war­to śle­dzić poczy­na­nia tej 25-lat­ki? Jest pra­co­wi­ta i ma jasny pomysł na sie­bie, a to dziś rzad­kie połą­cze­nie. A ktoś z Was wkrót­ce wygra u nas jej pięk­ną sukienkę!

Więcej