Zdrowie

Powakacyjny „detox”

Pod­czas let­nich mie­się­cy czę­sto popeł­nia­my kuli­nar­ne grzesz­ki, któ­re w dłuż­szym okre­sie cza­su mogą zna­leźć odzwier­cie­dle­nie w nad­pro­gra­mo­wych kilo­gra­mach i obcią­że­niu pra­cy całe­go orga­ni­zmu. Wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry i dłu­gie wie­czo­ry spę­dza­ne na świe­żym powie­trzu sprzy­ja­ły się­ga­niu po…

Więcej