Zdrowie

20 przykazań zdrowego odchudzania

Czę­sto wyda­je się nam, że odchu­dza­nie to dłu­gi pro­ces wyma­ga­ją­cy wie­lu wyrze­czeń. Pró­bu­je­my coraz to now­szych diet, jed­nak żad­na z nich nie dzia­ła wiecz­nie. Po powro­cie do sta­rych nawy­ków więk­szość osób doświad­cza popu­lar­ne­go efek­tu jojo.…

Więcej