Styl życia

Nowy wymiar detoksu i jogi

Stres, życie w bie­gu, defi­cyt świa­tła sło­necz­ne­go, brak odpo­wied­niej ilo­ści wita­min i mine­ra­łów  – to naj­częst­sze zmo­ry o tej porze roku. Czę­sto zapo­mi­na­my o tym, jak waż­ny jest balans i dba­nie zarów­no o stan naszego…

Więcej