Styl życia

Nowy wymiar detoksu i jogi

Stres, życie w biegu, deficyt światła słonecznego, brak odpowiedniej ilości witamin i minerałów  – to najczęstsze zmory o tej porze roku. Często zapominamy o tym, jak ważny jest balans i dbanie zarówno o stan naszego ciała, jak i ducha. Aby odzyskać harmonię i dobre samopoczucie warto stosować detoks organizmu zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i duchowej.

NOWY WYMIAR DETOKSU I JOGI

Czy może być coś lep­sze­go niż połą­cze­nie detok­su soko­we­go z prak­ty­ką jogi? Joga to nie tyl­ko ćwi­cze­nia fizycz­ne. To stan total­no­ści, akcep­ta­cji, wital­no­ści, kla­row­no­ści umysłu
i zado­wo­le­nia. 

Die­ta soko­wa Nuja to pro­gram żywie­nio­wy, któ­ry opie­ra się na spo­ży­wa­niu świe­żo wyci­ska­nych soków owo­co­wych i warzyw­nych przez okre­ślo­ny czas w opcjach, 3, 5 i 7 dni. Soki te są boga­te w skład­ni­ki odżyw­cze, anty­ok­sy­dan­ty i enzy­my, któ­re poma­ga­ją oczy­ścić orga­nizm z tok­syn oraz dostar­cza­ją ener­gii. 

Pod­czas spe­cjal­ne­go even­tu die­ta soko­wa Nuja połą­czy­ła siły z kolek­ty­wem Sato­ri Ses­sion dołą­cza­jąc do zajęć z Tech­no Jogi.  Pod czuj­nym okiem Skan­dy, intruk­to­ra tra­dy­cyj­nej Hatha Jogi, zapro­sze­ni na event goście wzię­li udział w  godzin­nej prak­ty­ce tra­dy­cyj­ne­go sys­te­mu ćwi­czeń stwo­rzo­ne­go wie­ki temu w Indiach. 

Skan­da w swo­ich zaję­ciach łączy muzy­kę tech­no, któ­ra wpro­wa­dza w ener­ge­tycz­ny trans  z tra­dy­cyj­ny­mi asa­na­mi, pra­nay­amą czy­li tech­ni­ka­mi odde­cho­wy­mi oraz kry­ie (tech­ni­ki oczysz­cza­ją­ce).  To nowa­tor­ski, ide­al­ny zestaw wzmac­nia­ją­cy cia­ło  i umysł.

Regu­lar­na prak­ty­ka hatha jogi uwal­nia sku­mu­lo­wa­ne w cie­le napię­cie i uspo­ka­ja umysł. Regu­lu­je pra­cę ukła­du ner­wo­we­go i hor­mo­nal­ne­go, a dzię­ki temu wpro­wa­dza więk­szą rów­no­wa­gę w naszym życiu. Dodat­ko­wo pobu­dza nasze libi­do, będą­ce źró­dłem kre­atyw­no­ści i moty­wa­cji. 

W połą­cze­niu z detok­sa­mi soko­wy­mi, któ­re pozwa­la­ją oczy­ścić orga­nizm z tok­syn, a dodat­ko­wo też zrzu­cić kil­ka zbęd­nych kilo­gra­mów może­my utrzy­mać nasze cia­ło i umysł w ide­al­nej harmonii.

W nowym roku Nuja pla­nu­je dołą­czyć do kolej­nych sesji Tech­no Jogi, któ­re będą orga­ni­zo­wa­ne przez kolek­tyw Sato­ri Ses­sion w Pop Up w War­sza­wie przy Nowym Świe­cie. 

NOWY WYMIAR DETOKSU I JOGI

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Moje piękno i młodość: tajemnice ukryte w naturze

Dba­łość o pięk­no skó­ry nie ogra­ni­cza się jedy­nie do zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych i sto­so­wa­nia kosme­ty­ków. Praw­dzi­wy klucz do zdro­wej i pro­mien­nej skó­ry leży w naszym zdro­wym sty­lu życia i odpo­wied­niej die­cie. Odży­wie­nie orga­ni­zmu od środ­ka odgrywa…
Więcej