Styl życia

Nauka i Miłość. Mózg versus Serce

O miło­ści powie­dzia­no już chy­ba wszyst­ko, praw­da? A może jed­nak nie? Bo czy wiesz, że dwo­je obcych ludzi zako­cha­ło się w sobie … pod­czas psy­cho­lo­gicz­ne­go eks­pe­ry­men­tu? Sta­ło się to ponad 20 lat temu, zaś rolę kupi­dy­na ode­grał psy­cho­log Arthur Aron.

Więcej