Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki IOSSI

IOSSI to kolej­na pol­ska mar­ka war­ta uwa­gi miło­śni­czek natu­ral­nych kosme­ty­ków. Co wyróż­nia IOSSI? Wszyst­kie kosme­ty­ki są w 100% pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, wyko­ny­wa­ne wła­sno­ręcz­nie w małych seriach. Dodat­ko­wo ich dzia­ła­nie wzmoc­nio­ne jest wie­dzą doty­czą­ca aro­ma­te­ra­pii, zawie­ra­ją one…

Więcej