Wywiady

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa

Praw­dzi­wa. Nor­mal­na. W stu pro­cen­tach natu­ral­na. Taka wła­śnie jest Nata­lia Sie­bu­ła – pol­ska pro­jek­tant­ka mło­de­go poko­le­nia. Od 2009 roku two­rzy kolek­cje, któ­re balan­su­ją na gra­ni­cy mini­ma­li­zmu, nowo­cze­sno­ści i faso­nów vin­ta­ge. Jej pro­jek­ty są kla­sycz­ne, ele­ganc­kie,…

Więcej