NewsroomUroda

Top 10: biały lakier do paznokci

Kolor bia­ły to kla­sy­ka – oczy­wi­ście w naj­czyst­szej posta­ci. Jego zale­ty? Pierw­sza: Pro­sto­ta, któ­ra spraw­dza się w każ­dych oko­licz­no­ściach. Dru­ga: Uni­wer­sal­ność. Trze­cia: Nie­jed­no­znacz­ność. Wypró­buj, a na pew­no się o nich prze­ko­nasz. Lato sprzy­ja uro­do­wym eks­pe­ry­men­tom i…

Więcej