UrodaVers24 favorites

Bobbi Brown, Extreme Party Mascara

Abso­lut­ny must have redak­to­ra dzia­łu moda Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Moim abso­lut­nym nie­zbęd­ni­kiem jest tusz do rzęs mar­ki Bob­bi Brown – Extre­me Par­ty Masca­ra, któ­re­go wyjąt­ko­wość pole­ga na łatwym nakła­da­niu na rzę­sy nawet kil­ku­krot­nie w ciągu…

Więcej