Jedzenie

Babeczki z twarogiem

Nie moż­na ich nie polu­bić, a dodat­ko­wo są wyjąt­ko­wo pro­ste i szyb­kie do przy­go­to­wa­nia. Mowa o prze­pysz­nych babecz­kach z dodat­kiem bia­łe­go sera. Ide­al­nie spraw­dzą się w roli słod­kie­go poczę­stun­ku pod­czas przed­świą­tecz­ne­go spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi. Skład­ni­ki:…

Więcej