ModaZOOM ON

ZOOM ON Montunas

Mon­tu­nas to mar­ka, za któ­rą sto­ją trzy sil­ne kobie­ty: sio­stry Aman­da i Ele­na Hawi­la oraz ich mat­ka, Elke Ruge. Jej nazwa wywo­dzi się od sło­wa mon­tu­na, co ozna­cza tyle co dzi­ka kobie­ta; pocho­dzić z dżungli,…

Więcej