ModaZOOM ON

ZOOM ON Montunas

Mon­tu­nas to mar­ka, za któ­rą sto­ją trzy sil­ne kobie­ty: sio­stry Aman­da i Ele­na Hawi­la oraz ich mat­ka, Elke Ruge. Jej nazwa wywo­dzi się od sło­wa mon­tu­na, co ozna­cza tyle co dzi­ka kobie­ta; pocho­dzić z dżun­gli, lasu. Pierw­sze tor­by zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne przez dzie­lą­cą czas pomię­dzy dzie­ci i podró­że, uro­dzo­ną na Kosta­ry­ce byłą model­kę Elke. Głów­nie z potrze­by sty­lu, ale tak­że wygo­dy, nie­speł­na 25 lat temu na ran­czu bydła u wybrze­ży Kosta­ry­ki. Dziś Mon­tu­nas łączy dwa świa­ty: Kosta­ry­kę i Lon­dyn, ale tak­że tren­dy i poko­le­nia, bowiem w pro­wa­dze­niu mar­ki mat­ce poma­ga­ją dwie cór­ki: Aman­da i Ele­na. 

Nie­oczy­wi­ste, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­ne tor­by Mon­tu­nas stwo­rzo­ne dla kobiet w każ­dym wie­ku powsta­ją z roślin­nie gar­bo­wa­nej skó­ry, któ­ra wraz z upły­wem cza­su sta­rze­je się i doda­je im cha­rak­te­ru. Mon­tu­nas odrzu­ca szyb­ko zmie­nia­ją­cą się modę  na rzecz kla­sycz­nych kształ­tów oraz wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, dzię­ki cze­mu ich tor­by pro­du­ko­wa­ne są dla poko­leń, świet­nie spraw­dza­jąc się i w podró­ży i w zatło­czo­nej metro­po­lii. Każ­dy pro­dukt mar­ki jest wytwa­rza­ny ręcz­nie w małej fabry­ce w Hisz­pa­nii na połu­dnie od Sewil­li i wyko­na­ny z naj­wyż­szej jako­ści wło­skiej skó­ry, co zapew­nia trwa­łość. W  pro­ce­sie gar­bo­wa­nia wyko­rzy­stu­je się skó­rę roślin­ną; nie sto­su­je się żad­nych che­mi­ka­liów, a ich powierzch­nia nie zawie­ra sztucz­nych wykoń­czeń. Tor­by Mon­tu­nas w cie­li­stych kolo­rach sta­ją się jesz­cze pięk­niej­sze, kie­dy się sta­rze­ją- woda spra­wia, że na skó­rze poja­wia­ją się pla­my, a słoń­ce ją przy­ciem­nia – dzię­ki temu sta­je się indy­wi­du­al­na, pięk­na i trwa­ła. Nie­wiel­kie, ale i funk­cjo­nal­ne- wystar­cza­ją­co duże, by pomie­ścić wszyst­kie naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy: tele­fon, szmin­kę czy książ­kę. Oprócz mini­ma­li­stycz­nych mode­li, nie­któ­re z bor­do­wych czy czar­nych skór pokry­te są ręcz­nie malo­wa­nym wzo­rem kosta­ry­kań­skie­go lasu desz­czo­we­go. 

Wśród mode­li moż­na zna­leźć jedy­nie kla­sycz­ne, ponad­cza­so­we sty­le: są duże tor­by, mniej­sze wor­ki pik­ni­ko­we i kubeł­ki. Kolek­cja dostęp­na jest na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki Mon­tu­nas (montunas.com), a wkrót­ce rów­nież na Net-a-por­ter. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy