JedzenieStyl życia

Mindful eating – dieta czy styl życia?

To, co jemy i jak jemy ma odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w naszym zdro­wiu, ale i ogól­nym samo­po­czu­ciu. Kon­cep­cja Mind­ful eating, a po pol­sku uważ­ne­go jedze­nia wywo­dzi się z bud­dy­zmu i sta­no­wi ona część prak­ty­ki mindfulness…

Więcej