NewsroomUroda

Zapach Mężczyzny – klasyki i nowości dla każdego faceta

Każ­dy świa­do­my sie­bie męż­czy­zna wie że ide­al­nym dopeł­nie­niem sty­lu i wła­sne­go ‘’ja’’  jest per­fek­cyj­nie dobra­ny zapach. Era w któ­rej to per­fu­my były zare­zer­wo­wa­ne wyłącz­nie dla kobiet już daw­no prze­mi­nę­ła a rynek zapa­chów dla męż­czyzn pręż­nie…

Więcej