JedzenieStyl życia

Matcha i jej właściwości

Mat­cha zwa­na jest kró­lo­wą her­bat. Ta naj­wyż­szej jako­ści zie­lo­na her­ba­ta ma postać zie­lo­ne­go pudru o szma­­ra­g­do­­wo-zie­­lo­­nym kolo­rze, a jej dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści zna­ne są na całym świe­cie. Mat­cha pozy­ski­wa­na jest z liści Ten­cha a jej pro­duk­cja…

Więcej