JedzenieStyl życia

Matcha i jej właściwości

Mat­cha zwa­na jest kró­lo­wą her­bat. Ta naj­wyż­szej jako­ści zie­lo­na her­ba­ta ma postać zie­lo­ne­go pudru o szma­rag­do­wo-zie­lo­nym kolo­rze, a jej dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści zna­ne są na całym świe­cie. Mat­cha pozy­ski­wa­na jest z liści Ten­cha a jej pro­duk­cja ogra­ni­czo­na jest do 1000 ton rocz­nie. Uwa­ża­na jest za naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ną her­ba­tę o naj­wyż­szej jako­ści. Czy war­to ją pić? Prze­ko­naj­cie się sami.

Latte matcha, Matcha i jej właściwości

Tro­chę tradycji…

W tra­dy­cyj­nej medy­cy­nie Wscho­du mni­si bud­dyj­scy suszy­li liście her­ba­ty i mie­li­li je na drob­ny pro­szek, do któ­re­go dole­wa­li cie­płej wody i mie­sza­li łody­gą bam­bu­sa. Czę­sto na bazie tej her­ba­ty pro­du­ko­wa­li tak­że leki.

Mat­cha to rodzaj zie­lo­nej her­ba­ty japoń­skiej. Powsta­je z odmia­ny her­ba­ty zacie­nia­nej i jest sprosz­ko­wa­na. Zacie­nia­nie odby­wa się za pomo­cą spe­cjal­nych, bam­bu­so­wych kon­struk­cji, na któ­rych wiszą maty bam­bu­so­we. Ogra­ni­cza­ją one dostęp świa­tła do her­ba­ty, a dzię­ki temu w liściach wytwa­rza się więk­sza ilość ami­no­kwa­sów. W ten spo­sób powsta­je her­ba­ta ten­cha, któ­ra sta­no­wi bazę do pro­duk­cji mat­chy. Ten­cha mie­lo­na jest cała, zatem pod­czas picia her­ba­ty mat­cha spo­ży­wa­my całość sprosz­ko­wa­nych łodyg i liści. Gdy zapa­rza­my susze innych her­bat liście i łody­gi zosta­ją na dnie szklan­ki. Mat­cha uży­wa­na jest w ory­gi­nal­nej japoń­skiej cere­mo­nii picia her­ba­ty. Obec­nie na świe­cie jest 10 cer­ty­fi­ko­wa­nych pro­du­cen­tów wytwa­rza­ją tą naj­wyż­szej jako­ści herbatę.

Latte matcha, Matcha i jej właściwości

Jakie korzy­ści nie­sie ze sobą picie her­ba­ty matcha?

  • Zapo­bie­ga nowo­two­rom prze­ciw­u­tle­nia­cze zawar­te w her­ba­cie odpo­wie­dzial­ne są za wal­kę z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Naj­sil­niej­szym anty­ok­sy­dan­tem (kate­chi­nę) w her­ba­cie jest EGCG (galu­san epi­gal­lo­ka­te­chin), któ­ry został uzna­ny za sil­ny zwią­zek anty­kan­ce­ro­gen­ny. Fili­żan­ka zie­lo­nej her­ba­ty mat­cha zawie­ra 137 razy wię­cej prze­ciw­u­tle­nia­czy niż zwy­kła zie­lo­na herbata.
  • Odmła­dza i wydłu­ża życie Dłu­go­wiecz­ność Japoń­czy­ków zwią­za­na jest min. z piciem zie­lo­nej her­ba­ty mat­cha, któ­ra jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych her­bat w Japo­nii. Jej odmła­dza­ją­ce wła­ści­wo­ści zwią­za­ne są dużą zawar­to­ścią kate­chin, któ­re wspo­ma­ga­ją orga­nizm w wal­ce z wol­ny­mi rodnikami.
  • Popra­wia pamięć i kon­cen­tra­cję – Mat­cha zawie­ra do 5 razy wię­cej L‑teaniny niż zie­lo­na her­ba­ta liścia­sta. Ami­no­kwas ten ma wła­ści­wo­ści psy­cho­ak­tyw­ne, łago­dzi stres i obni­ża ciśnie­nie krwi. Wspo­ma­ga tak­że pro­duk­cję dopa­mi­ny i sero­to­ni­ny, któ­re pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na nasz nastój.
  • Odchu­dza mat­cha przy­spie­sza meta­bo­lizm orga­ni­zmu i poma­ga szyb­ciej spa­lać tłuszcz.
  • Obni­ża poziom cho­le­ste­ro­lu LDL – picie tej her­ba­ty zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi cho­rób serca.
  • Wzmac­nia układ odpor­no­ścio­wy – Kate­chi­ny zawar­te w her­ba­cie zwięk­sza­ją odpor­ność. Dodat­ko­wo mat­cha jest źró­dłem wita­mi­ny A i C.
  • Dzia­ła detok­sy­ka­cyj­nie – duże ilo­ści chlo­ro­fi­lu oczysz­cza­ją. Oczysz­cza jeli­ta, wątro­bę i krew z tok­syn i zanieczyszczeń.
  • Doda­je ener­gii – macha świet­nie zastę­pu­je kawę, nie draż­ni prze­wo­du pokar­mo­we­go. Dzię­ki zawar­to­ści L‑teaniniy przy­pływ ener­gii może trwać nawet do 6 godzin, przy czym wypi­cie tej her­ba­ty nie powo­du­je póź­niej roz­draż­nie­nia i sko­ków ciśnienia.

Cha­sa­ku, Cha­wan, Cha­sen, czy­li jak parzyć?

Mat­cha por­cjo­wa­na jest bam­bu­so­wą łyżecz­ką (Cha­sa­ku) do miski (Cha­wan), następ­nie zale­wa­na wodą i ubi­ja­na bam­bu­so­wą mio­teł­ką (Cha­sen).

Szcze­gól­ną uwa­gę nale­ży zwró­cić na tem­pe­ra­tu­rę wody. Im wyż­sza jakość naszej her­ba­ty, tym niż­sza tem­pe­ra­tu­ra wody potrzeb­na jest do jej przy­go­to­wa­nia. Zbyt gorą­ca woda może spo­wo­do­wać utra­tę cen­nych skład­ni­ków i spra­wić, że her­ba­ta przy­bie­rze gorz­ki i nie­przy­jem­ny smak. Wyso­kiej jako­ści her­ba­tę nale­ży parzyć w tem­pe­ra­tu­rze 70 – 80 stop­ni C.

Przy­go­to­wa­nie:

Wsyp 0,5 łyżecz­ki prosz­ku (0,5 łyżecz­ki odpo­wia­da ok. 1,5 cha­sha­ku) do misecz­ki i dodaj 75 – 80 ml prze­go­to­wa­nej wody o temp. 70–80 st. C i mie­szaj mio­teł­ką do uzy­ska­nia pianki.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy