Zdrowie

Czym jest refleksologia?

Reflek­so­lo­gia wywo­dzi się z tra­dy­cyj­nej medy­cy­ny chiń­skiej. Jej głów­ne zało­że­nia opie­ra­ją się na prze­ko­na­niu, że nasz orga­nizm funk­cjo­nu­je pra­wi­dło­wo dzię­ki pra­wi­dło­we­mu prze­pły­wo­wi ener­gii życio­wej przez kana­ły, któ­re są nazwa­ne meri­dia­na­mi. Reflek­so­lo­gia to for­ma pra­cy z…

Więcej