Zdrowie

Czym jest refleksologia?

Refleksologia wywodzi się z tradycyjnej medycyny chińskiej. Jej główne założenia opierają się na przekonaniu, że nasz organizm funkcjonuje prawidłowo dzięki prawidłowemu przepływowi energii życiowej przez kanały, które są nazwane meridianami. Refleksologia to forma pracy z ciałem, która polega na wywieraniu nacisku na dłonie, stopy lub twarz w celu wywołania korzyści w innych częściach ciała. Refleksolodzy uważają, że na stopach, dłoni i twarzy znajdują się refleksy, czyli punkty które są odpowiednikami organów znajdujących się w naszym ciele. Stosując ucisk na odpowiednie obszary, refleksolog usuwa blokady energetyczne, które powstają w kanałach i tym samym „uzdrawia” powiązane obszary ciała. Na różnych obszarach stóp znajdują się refleksy, które reprezentują poszczególne organy wewnętrzne. Przykładowo, na paznokcie reprezentują nasze włosy i twarz a na duże palce odzwierciedlają nasz mózg i centralny układ nerwowy. Czubki palców odbijają głowę, zaś na łuku stopu znajdują się wątroba, trzustka i nerki. 

Czym jest refleksologia?

Zdję­cia: Girl­fe­et z Pixabay

Spo­sób, w jaki reflek­so­lo­gia łączy miej­sca na zewnątrz cia­ła z jego wnę­trzem, przy­po­mi­na tro­chę aku­punk­tu­ręm jed­nak ta tera­pia wyko­rzy­stu­je punk­ty na całym cie­le, a nie tyl­ko na sto­pach czy dło­niach, tak jak reflek­so­lo­gia. 

Jakie korzy­ści nie­sie ze sobą sto­so­wa­nie reflek­so­lo­gii? 

Reflek­so­lo­gia może spo­wo­do­wać, że poczu­je­my się mniej zestre­so­wa­ni, a bar­dziej zre­lak­so­wa­ni i ener­gicz­ni, ale jeśli odczu­wa­cie pro­ble­my zdro­wot­ne, korzy­ści mogą znacz­nie większe.

Naukow­cy prze­ana­li­zo­wa­li bada­nia doty­czą­ce psy­cho­lo­gicz­nych korzy­ści pły­ną­cych z reflek­so­te­ra­pii i stwier­dzi­li, że popra­wia ona samo­po­czu­cie i uła­twia radze­nie sobie z chorobą.

Reflek­so­lo­gię pole­ca się przy nastę­pu­ją­cych schorzeniach:

  • nad­mier­ny stres,
  • bóle gło­wy i migreny,
  • bez­sen­ność,
  • bóle krę­go­słu­pa,
  • zabu­rze­nia trawienia,
  • ura­zy sportowe,
  • stward­nie­nie rozsiane.

Reflek­so­lo­gia jest sto­so­wa­na w opie­ce poope­ra­cyj­nej oraz opie­ce palia­tyw­nej. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia wyka­za­ły, że masaż reflek­so­lo­gicz­ny był bar­dziej sku­tecz­ny w łago­dze­niu bólu zwią­za­ne­go z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą i bólu zwią­za­ne­go z zabie­giem chi­rur­gicz­nym niż kla­sycz­ny masaż cia­ła lub masaż aromaterapeutyczny.

Typo­wy zabieg trwa od 30 do 60 minut i roz­po­czy­na się od wywia­du oraz kon­sul­ta­cji na temat zdro­wia i sty­lu życia. Następ­nie tera­peu­ta prze­cho­dzi do sto­so­wa­nia deli­kat­ne­go doty­ku stóp, a następ­nie ucisk sta­je się coraz moc­niej­szy. Gdy reflek­so­log natra­fi na punkt któ­ry odpo­wia­da cho­re­mu narzą­do­wi, może­my poczuć sil­ny ból. To miej­sce jest maso­wa­ne poprzez uci­ska­nie pal­ca­mi lub ugnia­ta­nie dło­nią zwi­nię­tą w pięść. 

Kie­dy uni­kać refleksologii?

Pamię­taj, aby prze­ka­zać reflek­so­lo­go­wi peł­ną i dokład­ną histo­rię swo­je­go zdro­wia. Jeśli masz owrzo­dze­nia sto­py, ura­zy, rany na sto­pach lub scho­rze­nia ser­co­wo-naczy­nio­we, reflek­so­lo­gia nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Reflek­so­lo­gia jest nie­dpo­wied­nia dla osób z cukrzy­cą, cho­ro­bą zwy­rod­nie­nio­wą sta­wów, cukrzy­cą, pro­ble­ma­mi z krą­że­niem, czyn­ny­mi infek­cja­mi, oste­opo­ro­zą, cho­ro­ba­mi zakaź­ny­mi oraz dla kobiet w ciąży.

Nale­ży pamię­tać, że podob­nie jak inne tera­pie, reflek­so­lo­gia jest jedy­nie uzu­peł­nie­niem zabie­gów medycz­nych. Moż­na ją sto­so­wać razem z tra­dy­cyj­ną opie­ką medycz­ną, ale nie jest dla niej alter­na­ty­wą. Reflek­so­lo­dzy nie dia­gno­zu­ją ani nie leczą chorób.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy