NewsroomUroda

Czy masaż twarzy może zastąpić stosowanie wypełniaczy?

Czy w mecha­nicz­ny spo­sób może­my sku­tecz­nie, a co naj­waż­niej­sze nie­in­wa­zyj­nie, pozbyć się nawet głę­bo­kich zmarsz­czek? Wszyst­ko wska­zu­je na to, że tak, choć wyma­ga to cza­su i sys­te­ma­tycz­no­ści.    Ostat­nie bada­nia wyka­zu­ją, że wypeł­niacz powszech­nie stosowany…

Więcej